Projekty badawcze

Lista projektów badawczych (kierownictwo, udział lub współpraca):

 • Rola instytucjonalnego otoczenia biznesu w lokalizacji przedsiębiorstw, Narodowe Centrum Nauki, 2017-2019.
 • Aktywność eksportowa w ujęciu regionalnym. Analiza determinant w świetle współczesnych teorii handlu zagranicznego dla Polski i Hiszpanii, Narodowe Centrum Nauki, 2016-2019.
 • „Handel zagraniczny w Specjalnych Strefach Ekonomicznych w Polsce”, Narodowe Centrum Nauki, 2014-2017.
 • „Sytuacja przedsiębiorstw w wybranych branżach w Polsce w dobie światowego kryzysu finansowego” grant uczelniany dla młodych pracowników nauki w ramach programu: „Rozwój młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich”, UWM w Olsztynie, 2013.
 • „Ocena efektywności pomocy publicznej w Specjalnych Strefach Ekonomicznych w Polsce”, Narodowe Centrum Nauki, 2011-2012.
 • „Ewaluacja Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020”, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2011.
 • „Badanie ewaluacyjne dotyczące funkcjonowania Grupy Roboczej ds. Regionalnego Systemu Usług oraz działalności Instytucji Otoczenia Biznesu w Regionalnym Systemie Usług – w ramach projektu systemowego „Regionalny System Usług – Sieć InnoWaMa”, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 2010-2012.
 • „Analiza efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 pod kątem renegocjacji z Komisją Europejską zmian w Programie oraz podziału Krajowej Rezerwy Wykonania”, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, 2010.
 • Analiza najefektywniejszych możliwości i sposobów promocji Województwa Warmińsko-Mazurskiego na potrzeby projektu „Spójny system obsługi inwestora na Warmii i Mazurach – profesjonalne oddziaływanie promocji gospodarczej”, nr projektu: WND-RPWM.01.02.03-28-001/08 realizowanego w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 2009-2010.
 • „Klastry zaawansowanych technologii jako instrument wsparcia rozwoju i konkurencyjności regionów – analiza i wnioski dla polityki regionalnej oraz polityki spójności”. Projekt realizowany w ramach II Edycji Konkursu Dotacji „Fundusze strukturalne na poziomie NSS” finansowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, 2009.
 • „Warmia i Mazury 2020 – scenariusze rozwoju i aplikacja prognostyczno-symulacyjna”. Projekt realizowany w ramach poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olszynie, 2008-2010.