Publikacje

Monografie:

 • Umiński S., Nazarczuk J.M. (Eds.), Regions in International Trade, De Gruyter, ISBN 9788395815041. doi: 10.1515/9788395815041 PDF
 • Nazarczuk J.M., Umiński S., Foreign Trade in Special Economic Zones in Poland,  UWM w Olsztynie, Olsztyn 2019, ISBN 978-83-8100-160-1. PDF gbs_preview_button1
 • Nazarczuk J.M., Potencjał rozwojowy a aktywność inwestycyjna województw i podregionów Polski, Wyd. UWM w Olsztynie, Olsztyn 2013, ISBN 978-83-7299-836-1. PDF
  gbs_preview_button1

Artykuły (wybrane):

 • Marks-Bielska R., Nazarczuk J.M., Rogalska I., Institutions versus location of new firms: does distance matter? Evidence from the Polish economy, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 2021 (online first). PDF doi: 10.1080/1331677X.2021.1948437
 • Nazarczuk J.M., Cicha-Nazarczuk M., What are the Key Location Factors for Firms in Special Economic Zones? Evidence from Poland, European Research Studies Journal, 2021, 24 (1), 147-160. PDF doi: 10.35808/ersj/1955 
 • Nazarczuk, J.M., Umiński, S., Jurkiewicz, T., Foreign ownership as a neglected factor in regions’ smart specialisation exports, Journal of Business Economics and Management, 2020, 21(3), 826-850. PDF doi: 10.3846/jbem.2020.12425
 • Nazarczuk, J. M., Umiński, S., Márquez-Ramos, L. Vulnerability to the Consequences of Brexit: Evidence for Polish and Spanish Regions. E&M Ekonomics and Management, 2020, 23(1), 34–49. PDF doi: 10.15240/tul/001/2020-1-003
 • Nazarczuk J.M., Umiński S., Brodzicki T., Determinants of the spatial distribution of exporters in regions: the role of ownership, The Annals of Regional Science, 2019, PDF doi: 10.1007/s00168-019-00947-6
 • Nazarczuk J.M., Krajewska A., Spatial concentration of foreign owned entities in Poland, Geographia Polonica, 2018, vol. 91, iss. 4, pp. 413-426. PDFdoi: 10.7163/GPol.0128
 • Nazarczuk J.M., Umiński S., The impact of special economic zones on export behaviour. Evidence from Polish firm-level data, Ekonomie a Management, 2018, 21 (3), s. 4-22. PDF doi: 10.15240/tul/001/2018-3-001
 • Nazarczuk J.M., Umiński S., Gawlikowska-Hueckel K., The Role of Specialisation in the Export Success of Polish Counties in 2004-2015, Entrepreneurial Business and Economics Review, 2018, 6 (2), 91-109. PDF  doi10.15678/EBER.2018.060205
 • Nazarczuk. J.M., Krajewska A. Local Determinants of Foreign Direct Investment in Poland: the Role of Relative Distance, Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 2018, 13(1), 73–88.  PDF  doi: 10.24136/eq.2018.004
 • Nazarczuk J. M.,Umiński S., The geography of openness to foreign trade in Poland: The role of special economic zones and foreign-owned entities, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 39, 2018, 97-111. PDF doi: 10.2478/bog-2018-0007
 • Kisiel R., Krajewska A., Nazarczuk J.M.,  Spatial Concetration of Business with Foreign Capital in the Capital Cities of the Polish Voivodeships and their Agglomerations from 1995-2016, Acta Scientiarum Polonorum – Oeconomia, 16(4), 2017, 71-81. PDF doi: 10.22630/ASPE.2017.16.4.46
 • Nazarczuk J.M., Do operations in SEZs improve a firm’s productivity? Evidence from Poland, New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, 4(10), 2017, 256–264, ISSN 2547-8818. PDF doi: 10.18844/prosoc.v4i10.3096
 • Cicha-Nazarczuk M., Nazarczuk J.M., Oddziaływanie specjalnych stref ekonomicznych na sytuację na rynku pracy w Polsce, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. CII, 2017, s. 173-185, ISSN 0081-6841. PDF
 • Nazarczuk J. M., Cicha-Nazarczuk M., Wpływ SSE na sytuację na powiatowych rynkach pracy – wnioski z modeli panelowych, Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 292, Katowice 2016, s. 116-132, ISSN 2083-8611. PDF
 • Nazarczuk J. M., Handel zagraniczny w SSE w Polsce w 2012 roku, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016, nr 417, s. 126-134. PDF DOI: 10.15611/pn.2016.417.13
 • Nazarczuk J. M., Zróżnicowania regionalne w Unii Europejskiej. Weryfikacja hipotezy Williamsona, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 4, 2015, s. 43-53. PDF DOI: 10.15290/ose.2015.04.76.03
 • Nazarczuk J. M., Regional distance: the concept and empirical evidence from Poland, „Bulletin of Geography. Socio-economic Series”, No. 28, 2015, s. 129-141.  PDF  DOI: 10.1515/bog-2015-0020
 • Nazarczuk J. M., Branżowy wymiar spowolnienia gospodarczego w Polsce w okresie światowego kryzysu finansowego i zadłużeniowego, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. 95, 2015, s. 353-366. PDF
 • Nazarczuk J. M., Kryzys gospodarczy a zróżnicowanie regionalne w UE, „Prace Naukowe UE we Wrocławiu”, nr 380/2015, s. 50-59. PDF DOI: 10.15611/pn.2015.380.04
 • Nazarczuk J. M., Cicha-Nazarczuk M., Zróżnicowanie kapitału ludzkiego w regionach Polski, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 840/114, 2014, s. 189-200. PDF
 • Cicha-Nazarczuk M., Nazarczuk J. M., Dekompozycja zmian w stopie bezrobocia w województwach Polski Wschodniej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 196, 2014, s. 158 – 169. PDF
 • Cicha-Nazarczuk M., Nazarczuk J. M., Poziom bezrobocia w województwach Polski Zachodniej – dekompozycja zmian stóp bezrobocia, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 840/114, s. 45-60.
 • Nazarczuk J. M., Kisiel R., Postrzeganie pomocy publicznej w SSE jako instrumentu pozyskiwania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, „Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia”, XLIV, nr 1, 2013, s. 7-16. PDF
 • Nazarczuk J. M., Metoda pomiaru efektywności pomocy publicznej w SSE w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pt. „Studia Ekonomiczne. Efektywność zarządzania organizacjami publicznymi i jej pomiar”, 2013, nr 168/13, s. 218-227. PDF
 • Nazarczuk J. M., Specjalne Strefy Ekonomiczne motorem wzrostu w czasach kryzysu?, „Prace Naukowe UE we Wrocławiu”, nr 296, 2013, s. 241-250. link PDF
 • Marks-Bielska R., Nazarczuk J. M., Uwarunkowania wzrostu gospodarczego Polski w latach 2001-2010 w kontekście neoklasycznego modelu wzrostu, „Optimum”, 2012, nr 2 (56), s. 21-33. Link do pliku PDF.
 • Nazarczuk J. M., Marks-Bielska R., Foreign Capital and Disparities in Regional Development, Olsztyn Economic Journal, Wyd. UWM, Vol. 6, No.1/2011, s. 99-108. PDF
 • Marks-Bielska, Nazarczuk J., Znaczenie instytucji dzierżawy w polskim rolnictwie, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Ekonomia. Red. nauk. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński, Wrocław 2010, nr 113, s. 590-597.
 • Nazarczuk J. M., Marks-Bielska R., Czynniki wzrostu gospodarczego Polski w świetle neoklasycznego modelu wzrostu [w:] Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, J. Sokołowski (red. nauk.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 39, tom 1, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 266-273. PDF
 • Nazarczuk J. M., Lizińska W., 2009, Level of investment attractiveness and scale of foreign investments during the years 2005-2006, Olsztyn Economic Journal, Wyd. UWM, Olsztyn, Vol. 4, Nr 1/ Czerwiec 2009, s. 125-137. PDF
 • Lizińska W., Nazarczuk J., 2008, Działania władz lokalnych gmin województwa warmińsko-mazurskiego w aspekcie przyciągania inwestorów zewnętrznych, Roczniki Naukowe SERiA, Tom X, Zeszyt 2, Warszawa – Poznań – Lublin, s. 148 – 153. PDF

Rozdziały w monografiach:

 • Nazarczuk J. M., Potrzeba działań wspierających rozwój nauki i techniki, [w:] Polityka naukowo-techniczna, L. Szczebiot-Knoblauch, W. Lizińska (red. nauk.), Wyd. EXPOL, Olsztyn 2013, s. 13-28.
 • Nazarczuk J. M., Marks-Bielska R., Wzrost i rozwój gospodarczy [w:] Polityka gospodarcza (wybrane zagadnienia), R. Kisiel, R. Marks-Bielska (red. nauk.), Wyd. EXPOL, Olsztyn 2013, s. 39-63.
 • Marks-Bielska R., Nazarczuk  J. M., Polityka gospodarcza w warunkach przemian ustrojowo-systemowych, [w:] Polityka gospodarcza (wybrane zagadnienia), R. Kisiel, R. Marks-Bielska (red. nauk.), Wyd. EXPOL, Olsztyn 2013, s. 65-87.
 • Cicha-Nazarczuk M., Nazarczuk J. M., Sytuacja na wojewódzkich rynkach pracy w Polsce w 2011 r. w: Współczesne aspekty rynku pracy. Red. A. Organiściak-Krzykowska, UWM-IPiSS, Warszawa-Olsztyn 2013, s. 79-92.
 • Nazarczuk J. M., Wpływ światowego kryzysu finansowego na gospodarkę Polski i jej regionów [w:] R. Kisiel, M. Wojarska (red.), Wybrane aspekty rozwoju regionalnego, Wyd. Fundacja „Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach”, Olsztyn 2013, s. 75-89. PDF
 • Nazarczuk J. M., Efektywność pomocy publicznej udzielonej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce [w:] Efektywność pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, R. Kisiel, W. Lizińska (red. nauk.), UWM w Olsztynie, Olsztyn 2012, s. 113-128. PDF
 • Lizińska W., Nazarczuk J. M., Wykorzystanie potencjału specjalnych stref ekonomicznych w Polsce oraz diagnoza ich skupień [w:] Efektywność pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, R. Kisiel, W. Lizińska (red. nauk.), UWM w Olsztynie, Olsztyn 2012.
 • Nazarczuk J. M., Wybrane aspekty konkurencyjności polskiej gospodarki [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski, A.P. Balcerzak, E. Rogalska (red.), Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 28 – 38.
 • Lizińska W., Nazarczuk J. M., Bariery lokalizacji inwestycji na przykładzie woj. warmińsko-mazurskiego [w:] Uwarunkowania rozwoju regionalnego w Polsce Wschodniej, B. Plawgo (red. nauk.), WSAP, Białystok 2007, s. 51-58.  PDF
 • Nazarczuk J. M., Stymulanty lokalizacji inwestycji w woj. warmińsko-mazurskim [w:] Uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, A. P. Balcerzak i D. Górecka (red.), Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 104-114.

Raporty i analizy:

 • Kretowicz P., Nazarczuk J., Łękawska S., Obłąkowska K., Sętorek A., Sochaczewska M., Analiza struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz jej wpływ na rozwój przedsiębiorczości w miastach województwa lubelskiego, ECORYS, Warszawa 2015, ISBN 9788363009090.
 • Ocena wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na rozwój regionalny i przestrzenny województwa warmińsko-mazurskiego, Ecorys & Geoprofit, Warszawa 2014.
 • Bukowski M., Buchholtz S., Gąska J., Nazarczuk J., Oska M., Regulski A., Zawistowski J., Ewaluacja Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020. Raport końcowy. IBS & Reytech, 2012.  PDF
 • Baranowska A., Buchholtz S., Bartkiewicz P., Nazarczuk J. M., Sobiech I., Skrok Ł., Pogorzelski K., Małopolska dobre miejsce do życia i inwestowania?, IBS, Warszawa 2010.  PDF
 • Bartkiewicz P., Krajewska A., Magda I., Nazarczuk J. M., Pelle D., Warmia i Mazury 2020. Jaka droga do rozwoju?, M. Bukowski (koordynacja merytoryczna), IBS, Olsztyn 2010. PDF
 • Krajewska A., Magda I., Nazarczuk J. M., Analiza kondycji oraz kierunków rozwoju sektora MSP w województwie warmińsko-mazurskim, cz. II, M. Bukowski (koordynacja merytoryczna), raport cząstkowy w ramach projektu: Warmia i Mazury 2020 – scenariusze rozwoju i aplikacja prognostyczno-symulacyjna, IBS, Olsztyn 2010.
 • Krajewska A., Magda I., Nazarczuk J. M., Pelle D., Sobiech I., Analiza kondycji oraz kierunków rozwoju sektora MSP w województwie warmińsko-mazurskim, M. Bukowski koordynacja merytoryczna, IBS, Olsztyn 2010.
 • Krajewska A., Magda I., Nazarczuk J. M., Pelle D., Analiza zmian w otoczeniu makroekonomicznym województwa warmińsko-mazurskiego w latach 1995-2008, M. Bukowski (koordynacja merytoryczna), IBS, Olsztyn 2010.
 • Krajewska A., Nazarczuk J. M., Sawicka A., Sobiech I., Analiza najefektywniejszych możliwości i sposobów promocji Województwa Warmińsko-Mazurskiego na potrzeby projektu „Spójny system obsługi inwestora na Warmii i Mazurach – profesjonalne oddziaływanie promocji gospodarczej”, I Magda, J. Zawistowski (koordynacja), Reytech & IBS, Opracowanie dla Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego, Olsztyn 2010.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s